• UBC 75010 V2G

    UBC 75010 V2G

    UBC75010 хоёр чиглэлтэй V2G цэнэглэх овоо нь цахилгаан зорчигч тээврийн хэрэгсэл ба цахилгаан сүлжээний хоорондох цэнэглэлт, энергийн эргэх холбоонд өргөн хэрэглэгддэг. Хэрэглээний үнэ цэнэ нь цахилгаан зорчигч тээврийн хэрэгслийн өдөр тутмын цэнэгийг хангах, цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батерей хадгалах нэгжийн үүргийг үр дүнтэй гүйцэтгэх, цахилгаан эрчим хүчний сүлжээг цэгцтэй цэнэглэх, эрчим хүчний хэрэглээний талбайн менежмент, бичил сүлжээ, эрчим хүчний интернетийн нэгдсэн үнэ цэнийг мэдрэхэд оршино.