НДАНЕВ: Улсын хэмжээнд шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн хүртээмжийн хуримтлагдсан мэдээллийн дүн шинжилгээ

2018 оны 6-р сарын 30-ны өдөр Шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн Үндэсний Big Data Alliance (NDANEV) албан ёсны вэбсайтад 5-р сард шинэ эх үүсвэрийн хандалтын талаарх статистик, дүн шинжилгээг нийтэллээ.Товч мэдээлэлд үндэслэн энэ баримт бичигт 2017 оны 1-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэлх Хятад дахь шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн хүртээмжийн зэрэглэлд системтэйгээр дүн шинжилгээ хийсэн.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Шуудангийн цаг: 2020 оны 7-р сарын 20